TUS 2024 I.Dönem Sonuçları (Kurum Bazında)

Kurum bazında branşların MIN-MAX puanları

Kurum spesifik sonuçları görmek için;

Üniversiteler için: Üniversiteler,
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için: Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
Şehir Hastaneleri için: Şehir Hastaneleri
sayfalarına gidebilirsiniz.

Merak edenler kodları görmek isterse de Outputs sayfasına; ya da GitHub sayfasına gidebilirsiniz.





Veriler ÖSYM sayfasından .pdf dosyası olarak alınıp, R yazılımı ile düzenlenmiştir.


Veri seti ile ilgili farklı bir değerlendirme isterseniz Twitter üzerinden ya da iletişim formu ile ulaşabilirsiniz.


Yabancı Uyruklu kontenjanları verilere dahil edilmemiştir.


p.s.: Çıktılar tek tek kontrol edilmemiştir.

R Codes

Import libraries

#| label: Import libraries

# Define the required package names
packages <- c("tidyverse", 
       "here", 
       "pdftools", 
       "glue", 
       "ggtext")

# Function to check, install, and load packages
load_packages <- function(packages) {
    
 for (package in packages) {
  if (!require(package, character.only = TRUE)) {
    install.packages(package)
    library(package, character.only = TRUE)
  } else {
   suppressPackageStartupMessages(library(package, character.only = TRUE))
    # library(package, character.only = TRUE)
  }
 }
}

load_packages(packages)

Clean dataset

kadro_tus_init <- kadro_tus %>%
 separate_rows(value, sep = "\n") %>%
 mutate(value = str_squish(value)) %>%
 filter(value != "") %>%
 mutate(value = str_remove_all(value, " dipnot \\d")) %>%
 filter(!str_detect(value, "Kontenjan|2024-TUS")) %>%
 extract(value, into = c("kurum", "b"), "(.*)/(.*)") %>%
 extract(b, into = c("brans", "tur", "d"), "(.*)(Yabancı Uyruklu|Genel)(.*)") %>%
 mutate(
  d = str_trim(d),
  brans = str_trim(brans)
 ) %>%
 separate(d, into = c("kontenjan", "yerlesen", "bos", "min", "max"), sep = " ") %>%
 separate(kurum, into = c("number", "kurum"), sep = "^\\d+\\s") %>%
 select(-number) %>%
 mutate(
  kurum = str_replace_all(kurum, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi", "SBÜ"),
  kurum = str_replace_all(kurum, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi", "EAH"),
  kurum = str_replace_all(kurum, "Tıp Fakültesi", "Tıp F"),
  kurum = str_remove_all(kurum, " \\(ANKARA\\)"),
  kurum = str_remove_all(kurum, " \\(İSTANBUL\\)"),
  kurum = str_remove_all(kurum, "Tayfur Ata Sökmen "),
  kurum = str_remove_all(kurum, "Prof. Dr. ")
 ) %>%
 mutate(across(min:max, ~ if_else(. == "--", NA_character_, .))) %>%
 mutate(across(min:max, ~ str_replace_all(., ",", "."))) %>%
 mutate(across(kontenjan:max, ~ as.numeric(.))) %>%
 mutate(across(min:max, ~ round(., 2))) %>%
 mutate(
  min = if_else(is.na(min), 0, min),
  doluluk = 100 * round(yerlesen / kontenjan, 2),
  kurum_title = if_else(!str_detect(kurum, "SBÜ|EAH"), str_to_title(kurum), kurum),
  equal_kucuk_puan = if_else(min != max, min, NA_real_)
 ) %>%
 filter(
  brans != "ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ",
  brans != "HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ",
  tur == "Genel"
 ) %>%
 mutate(
  brans_title = str_to_title(brans),
  brans_title = str_replace_all(brans_title, "i̇", "i"),
  brans_title = str_replace_all(brans_title, "Hastaliklari", "Hastalıkları"),
  brans_title = str_replace_all(brans_title, "Kadin", "Kadın"),
  brans_title = str_replace_all(brans_title, "Sağliği", "Sağlığı"),
  brans_title = str_replace_all(brans_title, "Ve ", "ve "),
  brans_title = str_replace_all(brans_title, " Tip", " Tıp"),
  brans_title = str_replace_all(brans_title, "Tibbi ", "Tıbbi ")
 ) %>%
 filter(!str_detect(kurum, "Dr. Sami Ulus")) %>%        # Empty value, causes error in function
 filter(!str_detect(kurum, "Jandarma Genel Komutanlığı")) %>%  # Empty value, causes error in function 
 filter(!str_detect(kurum, "Giresun Kadın Doğum ve Çocuk")) # Empty value, causes error in function

Define random colors for each institute (darker color and its lighter version)

my_grays <- c("#C0C0C0", "#909090", "#696969", "#525252")
grid_color <- c("#E8E8E8")
empty_color <- c("#A12123")
some_empty_color <- c("#919498")
ktu_color <- c("#003B64", "#1B71AC") # I only know the KTU's official colors. If any database exist, would be great.


# Function to generate a random color in hex format
generate_random_hex_color <- function(seed) {
 # Set seed for reproducibility
 set.seed(seed)

 # Generate random values for red, green, and blue components
 red <- sprintf("%02X", sample(0:255, 1))
 green <- sprintf("%02X", sample(0:255, 1))
 blue <- sprintf("%02X", sample(0:255, 1))

 # Combine components into a hex color code
 hex_color <- paste0("#", red, green, blue)

 return(hex_color)
}


# Function to generate dark and light versions of a color
generate_dark_light_colors <- function(base_color, dark_factor = 0.7, light_factor = 1.3) {
 # Convert the hexadecimal color to RGB values
 base_rgb <- col2rgb(base_color)

 # Calculate dark and light variations
 dark_rgb <- round(base_rgb * dark_factor)
 light_rgb <- round(base_rgb * light_factor)

 # Ensure values are within valid RGB range (0-255)
 dark_rgb <- pmax(0, pmin(255, dark_rgb))
 light_rgb <- pmax(0, pmin(255, light_rgb))

 # Convert RGB values back to hexadecimal
 dark_color <- rgb(dark_rgb[1], dark_rgb[2], dark_rgb[3], maxColorValue = 255)
 light_color <- rgb(light_rgb[1], light_rgb[2], light_rgb[3], maxColorValue = 255)

 return(list(dark_color = dark_color, light_color = light_color))
}


## Create color list

unique_kurums <- unique(kadro_tus_init$kurum)      # List of all institutes

num_colors <- length(unique_kurums)           # required number of base colors
base_colors <- replicate(num_colors, generate_random_hex_color(seed = NULL), simplify = FALSE)

my_color_pallette <- map(base_colors, ~ {
 generated_colors <- generate_dark_light_colors(.x)

 return(list(
  random_base_color = .x,
  dark_color = generated_colors$dark_color,
  light_color = generated_colors$light_color
 ))
})


## Create institute df with color list

color_for_kurums <- list()

for (i in seq_along(my_color_pallette)) {
 kurum <- as_tibble(unique_kurums)[[1]][[i]]
 random_base_color <- my_color_pallette[[i]]$random_base_color
 dark_color <- my_color_pallette[[i]]$dark_color
 light_color <- my_color_pallette[[i]]$light_color

 single_kurum_df <- data.frame(kurum, random_base_color, dark_color, light_color)

 # Append the current data frame to the result list
 color_for_kurums[[i]] <- single_kurum_df
}


## Bind list and Change only KTU colors
color_for_kurums_df <- list_rbind(color_for_kurums) %>%
 mutate(
  random_base_color = if_else(kurum == "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp F", ktu_color[1], random_base_color),
  dark_color = if_else(kurum == "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp F", ktu_color[1], dark_color),
  light_color = if_else(kurum == "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp F", ktu_color[2], light_color)
 )

Divide dataset into three part for Üniversite - EAH - Sehir Hastanesi

## To remove some errors in ÖSYM dataset
kadro_tus_init_colored <- kadro_tus_init %>% 
  group_by(brans, kurum) %>% 
  arrange(desc(kontenjan)) %>%
  slice(1) %>%
  ungroup() %>% 
 left_join(color_for_kurums_df, by = "kurum")

## Define sub datasets for Top, EAH, Şehir Hastanesi

data_uni <- kadro_tus_init_colored %>% 
 filter(str_detect(kurum, "Tıp F"))

data_eah <- kadro_tus_init_colored %>% 
 filter(str_detect(kurum, " EAH"))

data_sehir <- kadro_tus_init_colored %>% 
 filter(str_detect(kurum, "Şehir Hastanesi"))

Custom FUNCTION to plot (Main plot)

func_tus_institute <- function(selected_dataset, my_institute) {
 
 clean_institute_2024 <- selected_dataset %>%
  filter(
   kurum == {{ my_institute }}
  ) %>%
  group_by(brans) %>%
  arrange(desc(kontenjan)) %>%
  slice(1) %>%
  ungroup()

 minmax_branch <- clean_institute_2024 %>%
  filter(min != 0) %>%
  summarise(
   min = min(min, na.rm = TRUE),
   max = max(max, na.rm = TRUE)
  )

 doluluk_branch <- clean_institute_2024 %>%
  summarise(
   sum_kontenjan = sum(kontenjan, na.rm = TRUE),
   sum_yerlesen = sum(yerlesen, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  mutate(doluluk = paste0("%", round(100 * sum_yerlesen / sum_kontenjan, 1)))


 lowest <- clean_institute_2024 %>%
  filter(min != 0) %>%
  arrange(min) %>%
  slice_head() %>%
  pull(brans_title)

 highest <- clean_institute_2024 %>%
  filter(min != 0) %>%
  arrange(desc(max)) %>%
  slice_head() %>%
  pull(brans_title)


 
 my_light_color <- clean_institute_2024 %>%
  slice_head() %>%
  pull(light_color)
 my_dark_color <- clean_institute_2024 %>%
  slice_head() %>%
  pull(dark_color)


 my_title <- glue:::glue("TUS 2024/I - <span style='color:{my_dark_color};'>{my_institute}</span>")
 my_subtitle <- glue::glue("Doluluk: {doluluk_branch$doluluk} ({doluluk_branch$sum_yerlesen}/{doluluk_branch$sum_kontenjan})<br><br> 
              En yüksek: **{highest}** ({minmax_branch$max})<br>")
 my_caption <- glue::glue("<i style='color:{my_dark_color}'>Ana Renk</i>: Kadrolar tam dolu<br>kaynak: ÖSYM<br>@AliGunerMD")


 institute_plot <- clean_institute_2024 %>%
  # ggplot(aes(kontenjan, yerlesen)) +
  # geom_point()
  mutate(
   color = case_when(
    doluluk == 100 ~ my_dark_color,
    doluluk == 0 ~ empty_color,
    TRUE ~ some_empty_color
   ),
   name = glue("<i style='color:{color}'>{brans_title}</i> ({yerlesen}\\/{kontenjan})"),
   mod_min = if_else(yerlesen == 0, -kontenjan, min + 100),
   name = fct_reorder(name, mod_min)
  ) %>%
  ggplot(aes(x = min, y = name, fill = color)) +
  geom_segment(aes(x = min, xend = max, y = name, yend = name), color = my_grays[3]) +
  geom_point(aes(x = min, y = name), color = ifelse(clean_institute_2024$doluluk == 100, my_light_color, my_grays[1]), size = 2.5) +
  geom_point(aes(x = max, y = name), color = ifelse(clean_institute_2024$doluluk == 100, my_dark_color, my_grays[2]), size = 3.5) +
  theme_light() +
  scale_x_continuous(limits = c(minmax_branch$min - 2, minmax_branch$max + 2), breaks = seq(40, 80, 5)) +
  geom_text(aes(x = max, y = name, label = max),
   hjust = -.5, size = 3,
   color = ifelse(clean_institute_2024$doluluk == 100, my_dark_color, my_grays[2])
  ) +
  geom_text(aes(x = equal_kucuk_puan, y = name, label = equal_kucuk_puan), hjust = 1.5, size = 2.5, color = ifelse(clean_institute_2024$doluluk == 100, my_dark_color, my_grays[2]), alpha = .7, check_overlap = TRUE) +
  labs(
   x = "Puan",
   y = "",
   title = my_title,
   caption = my_caption,
   subtitle = my_subtitle
  ) +
  theme(
   panel.grid = element_line(color = grid_color),
   panel.grid.minor.x = element_blank(),
   # panel.grid.major.y = element_line(color = my_light_color, size = .1),
   panel.border = element_blank(),
   axis.text.y = element_markdown(face = "bold"),
   legend.position = "none",
   plot.caption = element_markdown(),
   plot.title.position = "plot",
   plot.title = element_markdown(hjust = .5, size = 14, face = "bold"),
   plot.subtitle = element_markdown(hjust = .5)
  )

 # print(clean_institute_2024$kurum_title)    # used for debugging
 # print(highest)                # used for debugging
 # print(lowest)                 # used for debugging


 return(institute_plot)
}

Custom FUNCTION to use func_tus_institute() function for all DATASETS and all Institutes (and to save)

datasets <- list(
 data_sehir = data_sehir,
 data_eah = data_eah,
 data_uni = data_uni
)

# Create the main output folder
# output_folder <- "content/post/2024-06-04-tus-24-1-uni/Outputs_2024_1"  # to prepare
output_folder <- "Outputs_2024_1"                      # to render

dir.create(output_folder, showWarnings = FALSE)


# Iterate over datasets
for (dataset_name in names(datasets)) {
 dataset <- datasets[[dataset_name]]

 # Create a folder for each dataset within the main output folder
 dataset_folder <- file.path(output_folder, dataset_name)
 dir.create(dataset_folder, showWarnings = FALSE)

 # Get unique values of 'kurum' in the current dataset
 institute_names <- distinct(dataset, kurum) %>%
  pull(kurum)

 # Iterate over unique 'kurum' values
 for (institute in institute_names) {
  # Call the function for the current dataset and 'kurum' value
  institute_plot <- func_tus_institute(selected_dataset = dataset, my_institute = institute)

  # Save the plot in the 'kurum' folder
  plot_filename <- file.path(paste0(dataset_folder, "/", as.character(institute), ".jpg"))

  # to select save height dynamically
  no_brans <- dataset %>%
   filter(kurum == {{ institute }}) %>%
   distinct(brans) %>%
   nrow()

  my_height <- case_when(
   no_brans >= 30 ~ 12,
   no_brans >= 20 & no_brans < 30 ~ 11,
   no_brans >= 10 & no_brans < 20 ~ 10,
   no_brans >= 5 & no_brans < 10 ~ 6,
   no_brans < 5 ~ 4,
   TRUE ~ 11
  )

  # Save plot
  ggsave(
   file = plot_filename,
   plot = institute_plot,
   dpi = 300,
   width = 9,
   height = 11
  )
 }
}
Ali GUNER
Ali GUNER
Professor of Surgery

An academic who engaged in the improvement of scientific methodology/products, and more importantly in the development of the people those who produce science.

Related